Литва в Петербурге

 
 

ПОРЯДОК ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТОВ ЗАРУБЕЖНЫХ ЛИТОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ (LT)

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

užsienio reikalų ministro

2010 m. sausio 26 d.

įsakymu Nr. V-12

 

 

UŽSIENIO LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO

TVARKOS APRAŠAS

 

I. BendroSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarkos aprašas) nustato užsienio lietuvių organizacijų projektų rėmimo principus, projektų konkurso organizavimo tvarką, reikalavimus projektų teikėjams, reikalavimus projektams, projektų finansavimo, projektų vertinimo ir lėšų skyrimo bei atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

2. Užsienio lietuvių organizacijų projektai finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų, skirtų ryšių su užsienio lietuviais politikai įgyvendinti, siekiant puoselėti užsienyje gyvenančių lietuvių tautiškumą, lietuvių kalbą, kultūrą ir tradicijas, skatinti tautinio tapatumo išsaugojimą, bendruomeniškumą, jaunimo aktyvumą, Lietuvoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių konsolidaciją.

3. Valstybės biudžeto lėšos užsienio lietuvių organizacijų projektams finansuoti kiekvienais metais yra numatomos Užsienio reikalų ministerijos (toliau - Ministerija) biudžete.

4. Užsienio lietuvių organizacijų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa, Ilgalaike valstybės santykių su užsienio lietuviais 2008-2020 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 783 (Žin., 2008, Nr. 91-3633), Užsienio reikalų ministerijos strateginiu veiklos planu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir šiuo Tvarkos aprašu.

5. Už Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos formavimą ir įgyvendinimą ryšių su užsienio lietuviais srityje pagal savo kompetenciją yra atsakingas Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas (toliau - Departamentas).

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

Komisija - Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisija. Komisijos veiklos teisiniai pagrindai, uždaviniai ir funkcijos, Komisijos ir jos narių teisės ir pareigos, Komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka nustatoma Komisijos nuostatuose, kurie tvirtinami Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymu.

Konkursas - projektų atrankos procedūra, kurios metu iš visų pateiktų ir nustatytus kriterijus atitinkančių projektų atrenkami tinkamiausi, kuriems įgyvendinti bus skiriamas finansavimas.

Projektas - nekomercinė veikla, atitinkanti valstybės politikos tikslus ryšių su užsienio lietuviais srityje, įgyvendinama per aiškiai apibrėžtą laikotarpį, turinti pasiekti numatytus rezultatus ir turinti aiškius vykdytojus.

Projekto paraiška - pagal šiuo Tvarkos aprašu patvirtintą formą parengtas dokumentas, per Departamentą teikiamas Komisijai.

Projekto vykdytojas - projekto paraišką pateikusi organizacija (įstaiga), kuriai Komisijos sprendimu numatyta skirti lėšų projektui įgyvendinti.

Sutartis - projekto įgyvendinimo sutartis, pasirašoma Ministerijos ir projekto vykdytojo.

Užsienio lietuvių organizacija - užsienio valstybėje (valstybėse) veikianti pelno nesiekianti lietuvių organizacija.

 

 

II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

 

7. Projektams finansuoti Ministerija organizuoja Konkursą.

8. Už Konkurso administravimą, kvietimo teikti Projektų paraiškas parengimą ir kvietimo paskelbimo datos nustatymą yra atsakingas Departamentas.

9. Kvietimas teikti Projektų paraiškas skelbiamas Ministerijos tinklalapyje www.urm.lt. Kvietime nurodomos prioritetinės projektų kryptys, projektų paraiškų pateikimo ir svarstymo terminai, didžiausia galima projektui skiriamų lėšų suma.

10. Projektų paraiškos teikiamos Departamentui adresu: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamentas, J.Tumo-Vaižganto g. 2, LT-01511 Vilnius (nurodyti Užsienio lietuvių organizacijų projektų konkursui) iki nustatyto termino. Projekto paraiškos kopija taip pat gali būti pateikiama ir elektroniniu paštu Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script . Jei paraiškos kopija pateikiama elektroniniu paštu, būtina pateikti ir jos originalą su parašu.

11. Konkursui pasibaigus, Projektų paraiškos jo dalyviams negrąžinamos ir saugomos vienerius metus.

12. Konkurso rezultatai skelbiami Ministerijos tinklalapyje www.urm.lt.

 

III. Pagrindiniai reikalavimai projektams

 

13. Projektuose numatoma veikla turi atitikti bent vieną šių krypčių:

13.1. lituanistinio švietimo plėtra;

13.2. bendruomeniškumo stiprinimas ir lietuviškos kultūros puoselėjimas;

13.3. užsienio lietuvių žiniasklaidos rėmimas;

13.4. užsienio lietuvių įtraukimas į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

14. Pagrindiniai reikalavimai Projektų turiniui:

14.1. Projektų aktualumas ir atitiktis konkretiems lituanistinio švietimo, kultūros, socialinių paslaugų poreikiams;

14.2. naujų iniciatyvų, bendradarbiavimo skatinimas;

14.3. Projektų tęstinumo ir jų išliekamosios vertės užtikrinimas;

14.4. bendros Lietuvos ir užsienio lietuvių organizacijų kultūrinės ir visuomeninės veiklos skatinimas;

14.5. informacijos apie svarbiausius Lietuvos gyvenimo įvykius sklaida;

14.6. aktyvios veiklos, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį užsienyje, skatinimas.

15. Projekte turi būti numatytas Projekto vykdytojo ir/ar kitų šaltinių (valstybės biudžeto, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, įvairių tarptautinių fondų, gyvenamosios šalies institucijų ir kt.) indėlis į Projektą (piniginėmis lėšomis, pastatais, įranga, nuoma ir kt.).

 

IV. projektŲ PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

16. Konkursui Projektų paraiškas gali teikti:

16.1. užsienio lietuvių organizacijos ir jų padaliniai;

16.2. užsienio lietuvių ugdymo ir kultūros įstaigos.

17. Konkursui teikiami Projektai turi būti aprašomi pagal Projekto paraiškos formą.

18. Projekto teikėjas turi pateikti vieną atspausdintą paraiškos kopiją, pasirašytą Projekto vadovo ir patvirtintą Projektą teikiančios organizacijos antspaudu ir jos vadovo parašu.

19. Kartu su paraiška turi būti pateikta:

19.1. organizacijos ar įstaigos registravimo pažymėjimo kopija. Jei organizacija neregistruota, pateikiama Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos, akredituotos toje šalyje, pažyma, apibūdinanti organizaciją ir jos atliktą veiklą;

19.2. jeigu yra kitų Projekto finansavimo šaltinių, dokumentai, patvirtinantys Projektui teikiamą finansavimą;

19.3. Projekto vadovo gyvenimo aprašymas (Curriculum Vitae).

20. Kartu su paraiška gali būti pateikta užsienio lietuvių ar lietuvybės puoselėjimo veikloje dalyvaujančios valstybinės ar kitokios institucijos ar visuomeninės organizacijos rekomendacija.

 

V. Projektų ATRANKA

 

21. Konkursui pateiktus Projektus svarsto ir sprendimus dėl Projektų finansavimo priima Komisija.

22. Departamentas teikia Komisijai svarstyti ir Komisija svarsto tik tuos Projektus, kurie pateikti iki nurodytos datos, tinkamai užpildyti, atitinka patvirtintą formą, turi reikalaujamus papildomus dokumentus.

23. Vertindama Projektus Komisija atsižvelgia į šiuos kriterijus:

23.1. Projekto atitiktis veiklos krypčių ir turinio reikalavimams;

23.2. Projekto tikslų realumas;

23.3. Projekto uždavinių aiškumas;

23.4. Projekto atitiktis nustatytoms prioritetinėms kryptims;

23.5. Projekto aktualumas;

23.6. pakankama Projekto vykdytojo kvalifikacija ir patirtis;

23.7. Projekto aprašyme pateiktas laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimo racionalumas;

23.8. Projekto sąmatos tikslumas, realumas, subalansuotumas ir pagrįstumas;

23.9. Projekto rezultatų išliekamoji vertė ir galimas Projekto tęstinumas.

24. Finansuojant Projektus, prioritetas teikiamas:

24.1. papildomus finansavimo šaltinius turintiems Projektams;

24.2. Projektams, kurių veikloje dalyvauja kelios užsienio lietuvių organizacijos;

24.3. Projektams, kurių veikla apima visą krašto lietuvių bendruomenę;

24.4. Projektams, kuriuose numatyta tęstinė veikla.

25. Organizacijų, kurios nustatyta tvarka neatsiskaitė už ankstesniais metais projektui vykdyti skirtas lėšas, pateikti projektai nesvarstomi.

26. Prieš priimdama galutinį sprendimą, Komisija turi teisę komandiruoti savo atstovus į numatomų finansuoti Projektų vykdymo vietas ir susipažinti su Projektų įgyvendinimo ypatumais, jų stiprybėmis ir silpnnybėmis.

27. Komisija gali priimti tokius sprendimus:

27.1. skirti Projektui finansavimą;

27.2. skirti Projektui dalinį finansavimą;

27.3. Projektą atmesti.

28. Jei Komisija nutaria skirti Projektui dalinį finansavimą arba Projektą atmesti, Komisijos posėdžio protokole nurodomos tokio sprendimo priežastys.

 

VI. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS

 

29. Iš Projektams skirtų lėšų gali būti finansuojama:

29.1. renginių organizavimo ir dalyvavimo juose išlaidos;

29.2. metodinės ir mokomosios medžiagos, mokymo priemonių įsigijimo išlaidos;

29.3. lietuviškų tautinių drabužių, muzikos instrumentų, tautinės atributikos įsigijimo išlaidos;

29.4. išlaidos, patirtos rengiant užsienio lietuvių bendruomenių vaikų ir jaunimo stovyklas Lietuvoje ir užsienyje;

29.5. išlaidos, patirtos kaupiant ir saugant kultūrinį ir istorinį Lietuvos paveldą užsienyje ir integruojant jį į bendrą Lietuvos kultūrinį ir istorinį paveldą;

29.6. išlaidos užsienio lietuvių organizacijų, ugdymo ir kultūros įstaigų rengiamų informacinių, kultūrinių, istorinių, švietėjiškų spaudinių, radijo ir televizijos laidų leidybai, interneto tinklalapio kūrimui ir funkcionavimui;

29.7. priemonių ir įrangos, kuri nusidėvi per vienerius metus, o jos vieneto vertė yra ne didesnė kaip 999 (devyni šimtai devyniasdešimt devyni) litai, įsigijimo išlaidos;

29.8. su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų rengimo išlaidos.

30. Finansuojamų Projektų administracinės išlaidos (kanceliarinės prekės, ryšių paslaugų išlaidos ir pan.) negali būti didesnės nei 20 proc. visos Projekto sąmatos sumos.

31. Iš Projektams skirtų lėšų nefinansuojama:

31.1. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas;

31.2. atlyginimai Projekto vadovams ir dalyviams;

31.3. tabakas ir tabako gaminiai, etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai;

31.4. kitos Lietuvos Respublikos teisės aktais draudžiamos prekės ir paslaugos.

 

VII. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA

 

32. Projekto vykdytojas sudaro Sutartį su Ministerija pagal patvirtintą formą. Prieš pasirašant Sutartį, Departamentas gali paprašyti Projekto vykdytoją pateikti patikslintą sąmatą ir Projekto įgyvendinimo priemonių planą.

33. Finansavimas turi būti naudojamas Sutartyje nurodytai veiklai pagal sąmatą, o atsiradus būtinybei koreguoti sąmatą, Projekto vykdytojas privalo pakeitimus raštu suderinti su Departamentu.

34. Už panaudotas valstybės biudžeto lėšas Projekto vykdytojas Ministerijai atsiskaito Sutartyje nustatyta tvarka.

35. Projekto vykdytojas privalo:

35.1. ne vėliau kaip iki kalendorinių metų gruodžio 1 dienos pateikti Ministerijai finansines ir veiklos ataskaitas;

35.2. visiškai baigti įgyvendinti Projektą iki kalendorinių metų pabaigos;

35.3. vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu (Žin.,1990, Nr. 24-596; 2004, Nr.4-47) biudžetiniais metais nepanaudotus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų likučius grąžinti iki kalendorinių metų gruodžio 1 d. į Ministerijos sąskaitą.

36. Atsiskaitymą už Projektų vykdymą kontroliuoja Ministerija.

37. Ministerija bet kuriuo metu gali pareikalauti papildomos informacijos iš Projektų vykdytojų apie įgyvendinant Projektą atliktų darbų eigą ir lėšų panaudojimą.

38. Projektų vykdytojai už skirtų tikslinių Lietuvos valstybės biudžeto lėšų netinkamą panaudojimą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

 

39. Ministerija ir Projektų vykdytojas teikia informaciją apie užsienio lietuvių organizacijų įgyvendinamus ir valstybės lėšomis finansuojamus projektus, užtikrindami visuomenės paramą užsienio lietuvių veiklos rėmimo programoms ir jų finansavimo valstybės lėšomis skaidrumą.

40. Ministerija turi teisę tikrinti, ar Projektų vykdytojas laikosi Projektų įgyvendinimo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Prireikus Ministerija turi teisę atlikti Projektų įgyvendinimo ir lėšų tikslingo panaudojimo auditą.

41. Nustačius, kad Projekto vykdytojas nesilaiko Projekto įgyvendinimo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, Ministerija turi teisę reikalauti grąžinti skirtas lėšas.

 

________________________

 

     Paraiskos forma galite atsisiusti is forumo, nuspaude cia.