Литва в Петербурге

 
 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO IR PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES KOMISIJOS NUOSTATAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

IR PASAULIO LIETUVIU BENDRUOMENES KOMISIJOS

NUOSTATAI

 

I. PAVADINIMAS

Komisijos pavadinimas -Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Komisija (toliau: Komisija)

 

II. KOMISIJOS TEISINIS PAGRINDAS

2.1. Komisija veikia Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandzio 19 d. nutarimu Nr. X -1103, paskelbtu 2007 m. balandzio 26 d. Valstybes ziniose ir galioja nuo 2007 m. geguzes 1 d., pakeicianciu Seimo priimtus nutarimus Nr. X-655 (2006 m. birzelio 8 d.), Nr. X-275 (2005 m. birzelio 23 d.), Nr. IX-733 (2002 sausio 24 d), Nr. IX-234 (2001 m. kovo 27 d.) ir Nr. 1-776 (1995 m. sausio 26 d.) del Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV Lietuviu Bendruomenes Komisijos.

2.2. Pasaulio Lietuviu Bendruomenes (toliau PLB) Valdybos 2006 m. rugpjucio 21 d. priimtu

nutarimu, kurio pagrindu Lietuvos Respublikos Seimas (toliau LR Seimas) 2007 m. balandzio 19 d. nutarimu Nr. X-1103, sudare LR Seimo ir Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Komisija Seimo

kadencijos laikotarpiui, suteikiant nuolatines LR Seimo Komisijos statusa.

2.3. Pasaulio Lietuviu Bendruomenes XIII Seimas, siekdamas platesnio geografinio lietuviu

atstovavimo 2009 m. liepos 10 d. ipareigojo PLB Valdyba deti pastangas papildyti Komisijos sudeti Lietuviu Bendruomeniu atstovais is Australijos ir Pietu Amerikos bei pataisytus Komisijos nuostatus pateikti PLB XIII Seimo nariams tvirtinti.

 

III. KOMISIJOS PASKIRTIS IR VEIKLOS APIMTIS

3.1. Komisijos paskirtis ir veiklos apimtis - skatinti Lietuvoje ir uzsienio valstybese gyvenanciu

lietuviu bendradarbiavima, rupintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kulturos ir kita

informacija, Seimui ir kitoms valstybes institucijoms teikti pasiulymus, kurie padetu stiprinti

valstybinguma ir demokratiniu tradiciju puoselejima.

 

IV. KOMISIJOS SUDETIS

4.1. Komisija sudaro:

4.1.1. LR Seimo nariai -po viena nuo kiekvienos Seimo frakcijos.

4.1.2. Desimt (10) Pasaulio Lietuviu Bendruomenes krastu LB pasiulytu ir PLB Valdybos isrinktu atstovu:

1) trys JAV LB atstovai,

2) vienas Kanados LB atstovas,

3) du Vakaru Europos LB atstovai,

4) vienas Rytu Europos, Rusijos ir Centrines Azijos krastu LB atstovas,

5) vienas Lietuvos etniniu zemiu LB atstovas,

6) vienas Pietu Amerikos krastu LB atstovas,

7) vienas Okeanijos (Australijos, Naujosios Zelandijos) bei Rytu Azijos krastu LB atstovas.

4.2. LR Seimo frakcijos savo atstovus i Komisija paskiria per Seimo nuostatuose nurodyta laikotarpi.

4.3. Krastu LB Valdybos/Tarybos savo kandidatus i Komisija pasiulo per PLB Valdybos nurodyta laikotarpi.

4.4. PLB Valdyba, atsizvelgdama i pasiulytu kandidatu geografini reprezentavima ir vadovaudamasi LB krastu Valdybu/Tarybu pateiktomis rekomendacijomis bei kandidatu biografijomis, isrenka atstovus i Komisija.

4.5. PLB Valdyba taip pat isrenka Komisijos nariu pavaduotojus, kurie dalyvautu Komisijos

posedziuose vietoj negalinciu dalyvauti Komisijos nariu. Komisijos nario pavaduotojas posedyje turi visas Komisijos nario teises. Komisijos pavaduotojus pasiulo krastu LB Valdybos/ Tarybos pagal siu nuostatu 4.1.2. punkta.

4.6. Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Valdybos pirmininkas pateikia LR Seimo pirmininkui isrinktu i Komisija atstovu ir pavaduotoju sarasa per menesi nuo ju isrinkimo. PLB atstovu kadencija sutampa su PLB Valdybos kadencija. PLB atstovai gali buti pakeisti PLB Valdybos rasytiniu pranesimu.

4.7. Komisijos posedziuose patariamojo balso teise gali dalyvauti kitu krastu LB atstovai, PLB

Valdybos nariai bei PLB atstovas Lietuvoje.

4.8. Komisija turi du pirmininkus ir du pavaduotojus: viena pirmininka ir pavaduotoja numatyta

tvarka renka Seimo nariai, o kita pirmininka ir pavaduotoja renka PLB Valdybos isrinkti Komisijos atstovai. Pasiulytus Komisijos pirmininkus ir pavaduotojus tvirtina LR Seimas.

 

V. KOMISIJOS VEIKLA IR DARBO ORGANIZAVIMAS

5.1. Komisija i darbo posedzius renkasi ne reciau kaip du kartus per metus Komisijos nustatytu laiku. Darbo testinumui uztikrinti tarp posedziu yra sudaromos darbo grupes, kurios seka kaip yra igyvendinami pasiulymai, renkama papildoma informacija. Darbo grupiu nariai bendrauja nuotoliniu budu.

5.2. Komisijos posedziai yra teiseti, kai juose dalyvauja ne maziau kaip 2/3 Komisijos nariu ir kai ju tarpe yra ne maziau kaip 2/3 PLB Valdybos isrinktu Komisijos nariu.

5.3. Pasiulyta darbotvarke yra tvirtinama posedyje dalyvaujanciu Komisijos nariu bendru sutarimu. Darbotvarke keiciama posedyje dalyvaujanciu Komisijos nariu bendru sutarimu.

5.4. I Komisijos posedzius patariamojo balso teise gali buti kvieciami dalyvauti Lietuvos Respublikos Vyriausybes, ministeriju, kitu valstybes instituciju ir visuomeniniu organizaciju atstovai, PLB atstovas Lietuvoje, PLB Valdybos ir krastu Valdybu bei Tarybu pirmininkai ar ju atstovai, o taip pat ekspertai is Lietuvos ir kitu krastu.

5.5. Komisijos posedziai yra protokoluojami, daromas garso irasas ir rengiama stenograma, Posedziai vyksta lietuviu kalba.

5.6. Baigdama darba, Komisija preliminariai nustato kitu posedziu data ir priima sprendima del ju saukimo.

5.7. Komisijos posedziai yra atviri visuomenei ir spaudos atstovams.

5.8. Komisijos bustine yra Vilniuje, LR Seimo rumuose. Posedziai gali vykti ir kitoje sutartoje vietoje.

5.9. Komisijai padeda dirbti Seimo kanclerio paskirti Seimo komisiju sekretoriato darbuotojai.

 

VI. KOMISIJOS PIRMININKU IR KOMISIJOS NARIU TEISES IR PAREIGOS

6.1. PLB atstovu Komisijoje isrinktas pirmininkas, tarpusavio sutarimu su Seimo nariu isrinktu

pirmininku, vadovauja Komisijos darbui:

6.1.1. Organizuoja Komisijos darba, likus 30 dienu iki numatytu posedziu datos pasiulo darbotvarkiu projektus.

6.1.2. Vadovauja rengiant Komisijai svarstyti teikiamus klausimus.

6.1.3. Saukia Komisijos posedzius.

6.1.4. Likus 30 dienu iki numatytu posedziu datos pateikia Komisijos nariams ir PLB Valdybai

susipazinti ir pritarti posedziu darbo reglamentui.

6.1.5. Pirmininkauja Komisijos posedziams arba paveda pirmininkauti vienam is Komisijos

pirmininku pavaduotoju.

6.1.6. Pasiraso Komisijos posedziu protokolus ir kitus Komisijos priimtus dokumentus.

6.1.7. Vykdo kitus teises aktu suteiktus igaliojimus.

6.2. PLB Valdybos isrinkti Komisijos nariai:

6.2.1. Komisijos narys privalo dalyvauti Komisijos posedziuose ir laikytis LR Seimo bei PLB Seimo patvirtintu nuostatu.

6.2.2. Komisijos narys, negalintis dalyvauti Komisijos posedyje, apie tai informuoja PLB atstovu

rinkta Komisijos pirmininka.

6.2.3. Komisijos nariai turi teise siulyti Komisijai svarstyti ir teikti informacija ivairiais klausimais bei gauti LR Seimo, kitu valstybes instituciju, PLB ir krastu LB informacija su Komisijos veikla susijusiais klausimais.

6.2.4. Komisijos nariai turi teise teikti siulymus del posedzio vedimo tvarkos, dalyvauti diskusijose visais jose svarstomais klausimais, zodziu bei rastu teikti pasiulymus bei pastabas, tartis tarpusavyje visais Komisijos posedziuose svarstomais klausimais, uzduoti klausimu posedzio pranesejams bei kitiems kviestiniams asmenims.

6.2.5. PLB atstovaujantys Komisijos nariai turi teise ne maziau nei septyniu PLB atstovu Komisijoje pasirasytu dokumentu kreiptis i PLB Valdyba del PLB atstovaujancio Komisijos pirmininko ar kito nario isipareigojimu nevykdymo ir siulyti jo/ ju pakeitima.

 

VII. KOMISIJOS SPRENDIMAI

7.1. Komisija priima sprendimus bendru sutarimu.

7.2. Isnagrinejusi ir isanalizavusi klausimus, Komisija ne veliau kaip per 7 dienas nuo posedziu

pabaigos parengia pasiulymus LR Seimui ir kitoms valstybes institucijoms bei visuomeninems

organizacijoms, PLB Valdybai ir LB Krastu Valdyboms/ Taryboms, taip pat teikia Seimo frakcijoms ir komitetams pasiulymus bei pastabas del istatymu projektu.

7.3. Komisijos priimti sprendimai valstybes institucijoms yra rekomendaciniai. Valstybes institucijos, gavusios Komisijos rekomendacijas, pasiulymus ir juos apsvarsciusios, pranesa Komisijai apie savo poziuri bei veiksmus.

 

VIII. KRASTU LB ATSTOVAVIMAS KOMISIJOJE

8.1. Kandidatus i Komisija pasiulo krastu LB Valdybos/Tarybos. Krastu LB Valdybos/Tarybos savo kandidatus per nustatyta laika pateikia PLB Valdybai.

8.2. PLB Valdyba, vadovaudamasi pateiktomis rekomendacijomis, kandidatu biografiniais

duomenimis bei siu nuostatu 4.1.2. bei 4.3. punktais, isrenka atstovus i Komisija.

8.3. I Komisijos narius kandidatuojantis asmuo privalo pateikti rastiska sutikima (sutikimo forma

pridedama) ir gyvenimo aprasyma (CV/Resume), nurodant igyta issilavinima, profesine patirti bei visuomenine/bendruomenine veikla.

8.4. Komisijoje PLB atstovaujantys asmenys uz savo veikla yra atskaitingi PLB Valdybai bei juos rekomendavusiu krastu/regionu LB Valdyboms/Taryboms. Komisijos veikloje jie privalo vadovautis PLB Seimo bei PLB Valdybos apibreztais prioritetais.

8.5. PLB atstovu kadencija Komisijoje sutampa su PLB Valdybos kadencija.

8.6. Komisijoje PLB atstovaujantis pirmininkas apie Komisijos darba ne veliau kaip per 30 dienu po posedziu pabaigos, suderines su PLB komisijos nariais, pateikia rastiskus pranesimus, siuncia

rezoliucijas ir protokolu nuorasus PLB Valdybai. PLB Valdyba gauta medziaga issiuntineja krastu LB Valdyboms/ Taryboms. Su pranesimu turiniu supazindinami visi PLB atstovaujantys Komisijos nariai. Nesutinkantys su pranesimo tekstu, PLB atstovai Komisijoje gali rastiskai pateikti savo nuomone, o PLB Valdyba ja pateikia krastu LB Valdyboms/Taryboms.

8.7. Del ivairiu priezasciu PLB Valdybos isrinktam atstovui pasitraukus is Komisijos, i jo vieta,

vadovaujantis siuose nuostatuose numatyta tvarka, isrenkamas naujas atstovas.

8.8. PLB atstovu Komisijoje veiklos, kelioniu bei pragyvenimo islaidu nepadengia nei LR Seimas, nei PLB Valdyba. Atskiru krastu LB gali padengti kai kurias specifines atstovavimo islaidas.

 

IX. PLB VALDYBOS UZDAVINIAI

9. PLB Valdyba:

9.1. Nustato ir skelbia kandidatu i Komisija siulymo tvarka bei termina.

9.2. Teikia informacija bei paaiskinimus kandidatu rinkimo ir balsavimo krastu LB Tarybose/

Valdybose klausimais.

9.3. Is krastu LB pateiktu kandidatu saraso isrenka atstovus ir pavaduotojus i Komisija vadovaujantis 4.1.2. punkte numatyta geografine reprezentacijos proporcija.

9.4. Pranesa LR Seimui ir informuoja ziniasklaida apie PLB atstovu Komisijoje sudeti.

9.5. Tvirtina Komisijos priimtas darbo taisykles (reglamenta).

9.6. Keicia PLB atstovus Komisijoje, iskaitant pirmininka, kitu Komisijos nariu prasymu, kuris turi buti pasirasytas ne maziau nei septyniu PLB atstovaujanciu Komisijos nariu ir aiskiai isdestytos siulymo keisti priezastys,

9.7. Derina veikla su krastu LB vadovybemis.

 

X. LIETUVIU BENDRUOMENIU ATSTOVAVIMO KOMISIJOJE BENDRIEJI

NUOSTATAI

10.1. PLB atstovai Komisijoje laikosi Lietuviu Chartos principu bei PLB Konstitucijos, gerbia

Lietuvos Respublikos ir gyvenamojo krasto istatymus.

10.2. PLB atstovai uz savo darba Komisijoje negauna jokio atlyginimo.

10.3. PLB atstovai Komisijoje susilaiko nuo viesu pareiskimu, kuriuose galetu buti izvelgtas

pataikavimas kuriai nors politinei partijai ar grupuotei ar pazeidziamas asmens orumas.

10.4. PLB atstovams Komisijoje nepavykus priimti vieningo sprendimo svarstomu klausimu, PLB atstovai tariasi tarpusavyje, konsultuojasi su PLB Valdyba ir balsuoja. Komisijos nariai esminiais klausimais privalo laikytis PLB Valdybos issakytos pozicijos bei veiklos krypciu. Daugumos nubalsuota nuomone saisto visus Komisijoje esancius PLB atstovus ir tuo klausimu yra laikoma oficialia PLB pozicija.

 

XI. KOMISIJOS NUOSTATU CHRONOLOGIJA

2007 m. vasario 15 d. PLB Valdybos pirmininke Regina Narusiene kreipesi i Algimanta Geci

prasydama, remiantis ankstesniais Seimo ir JAV LB atstovu komisijos nuostatais, paruosti nuostatu projekta naujai isteigtos Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuviu Bendruomenes Komisijos veiklai. Auksciau pateiktas projektas buvo derinamas su PLB Valdybos pirmininke Regina Narusiene. Jis buvo pateiktas PLB Valdybos perziurai ir komentarams. Sie nuostatai buvo patvirtinti PLB Valdybos 2007 m. kovo 9 diena.

 

Nauja Komisijos nuostatu redakcija PLB Valdyba prieme 2010 m. rugsejo 10 d. ir 2010 m. spalio 1 d. pateike PLB XIII Seimo nariams patvirtinti.